Trần Văn Hùng(Bản Nép) Quản lý vùng trồng hồ tiêu

Nông trại
bản nép. nam d gang. dắt song. dắt Nông
4 ha
10 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
xe máy trở phân
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
máy phát
Ảnh và video :
Chi tiết:
máy tưới
Ảnh và video :
Chi tiết:
máy phát
Ảnh và video :
Chi tiết:
máy xịt thuốc
Ảnh và video :