Trần Phước Tài

Chủ doanh nghiệp

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
cấp phân cho các nông hộ htx nam thịnh
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn tiêu phát triển bình thường vườn còn xung triển khai rửa vườn tỉa những cành cây sống đẻ thông thoáng vườn tiêu
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn tiêu phát triển bình thường vườn còn xung triển khai rửa vườn tỉa những cành cây sống đẻ thông thoáng vườn tiêu
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn cây phát triển bình thường đang ra bông cần bổ sung dinh dưỡng triển khai cắt tỉa cành sống làm thông thoáng vườn hạn chế chích hút
Ảnh và video :