HTX NÔNG NGHIỆP NAM THINH Quản Lý Vùng Trồng cây Hồ tiêu

Người đánh giá
Thôn 7, Xã Nam Bình, H. Đắk Song, Đắk Nông

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
phát cỏ vườn tiêu
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
phát cỏ vườn tiêu
Ảnh và video :
Loại giao dịch
Số lượng
4372 kg
Nội dung giao dịch
ký gửi cho công ty
Ảnh và video :
Loại giao dịch
Số lượng
4372 kg
Nội dung giao dịch
ký gửi cho công ty
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
phun thuốc AGRI S- COMPANION rửa vườn
Ảnh và video :