HTX NÔNG NGHIỆP NAM THINH Quản Lý Vùng Trồng cây Hồ tiêu

Người đánh giá
Thôn 7, Xã Nam Bình, H. Đắk Song, Đắk Nông

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
tưới elinap với tricho86
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
tưới elinap với tricho86
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
tưới elinap với tricho86
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
tưới elinap với tricho86
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
xít phân hóa mầm hoa, chích hút
Ảnh và video :