HTX Nông Nghiệp Hoà Phát

Người đánh giá

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Dẫn cbkt thăm vườn tiêu. xem đo ph đất. nghe hướng dẫn xử lý đất.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Công việc:
Chi tiết:
dẫn cbkt vào kiểm tra vườn tiêu, cafe
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Công việc:
Chi tiết:
Dẫn cbkt vào thăm vườn. nghe hướng dẫn xử lý đất cho cây tiêu
Ảnh và video :