Bàn Phúc Quỹ

Kỹ thuật viên
phucquyck2@gmail.com
Thuận An - Đak Mil
Kĩ thuật kiểm tra Vườn

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Thăm vườn và lấy hồ sơ test mẫu. Vườn phát triển bình thường, tiêu đã già nhân, dự kiến 40 ngày có thể thu hoạch.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Thăm vườn và nhắc nhở nông hộ hoàn thành hồ sơ test mẫu. vườn tiêu phát triển bình thường, tỉ lệ đậu trái trung bình, hạt chưa già nhân, dự kiến 45 đến 50 ngày có thể thu hoạch. yêu cầu tỉa cành trụ sống để vườn thông thoáng hơn.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Thăm nông hộ, lấy hồ sơ test mẫu và đăng kí sản lượng.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Thăm vườn và lấy hồ sơ test mẫu nông hộ. Vườn cây phát triển bình thường, tỉ lệ đậu trái không đều, hạt tiêu đã già nhân. một số tiêu tơ chín sớm đang thu hoạch, phần tiêu kinh doanh dự kiến 30 ngày nữa có thể thu hoạch.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Kiểm tra vườn, thu hồ sơ đăng kí test mẫu nông hộ. Vườn cây phát triển bình thường, tiêu sai trái, hạt đã già nhân, có thể lấy mẫu test. Dự kiến 30 đến 35 ngày có thể thu hoạch.
Ảnh và video :