Chi tiết:
Ký hợp đồng sản xuất với nông hộ 1) Tư vấn hợp đồng 2) Tư vấn thu mua 3) kiểm tra đánh giá vườn 4) Hướng dẫn một số yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn tới
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :