Chi tiết:
vườn chia 3 khu vực tiêu tơ. bị nhiễm tuyến trùng . lá vẫn xanh có biểu hiện thiếu trung vi lượng tiêu kinh doanh. đất tương đói dốc thiếu dinh dưỡng. đã triển khai rữa vườn có triển khai đào hố tích mùn vườn đang rửa vườn tiêu kinh doanh
Ảnh và video :