Chi tiết:
1 vùng tiêu tơ vàng lá nhiễm tuyến trùng đánh giá có khả năng đất bị nhiễm độc tiêu phát triển bình thường thiếu dinh dưỡng theo từng vùng đã xử lý rửa vườn
Ảnh và video :