Chi tiết:
cấp phân cho các nông hộ htx nam thịnh
Ảnh và video :