Chi tiết:
Đánh giá vườn cây, triển khai hướng dẫn công việc :1) Tưới đẫm nước cho cây hồ tiêu trên vườn ( tưới đẫm ngấm sâu từ 20-25cm) 10-12 ngày sau tưới lại lần 2 để giữ ẩm trong mùa khô 2) Lên kế hoạch thời gian rửa vườn cho nông hộ giai đoạn tới.
Ảnh và video :