Chi tiết:
Đánh giá vườn cây,hướng dẫn triển khai : 1) Tưới nước cho cây yêu cầu ( tưới đẫm sâu 20-25cm),10-12 ngày tưới lại lần 2 2) Lên thời gian rửa vườn
Ảnh và video :